• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ ︽ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠯ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   47
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠯ ︾

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍   ᠣᠨ ︽ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠯ ︾ ︵《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠨᠭ 》᠂《 ᠳᠠᠨᠠᠪᠠᠯ 》 ᠂《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ 》 ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ G ᠬᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ ︶

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ  ᠨᠢ ᠂ ᠣᠭ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ ᠭᠣᠨᠢᠭᠳᠣ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ   ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ 《 ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠱᠣᠳᠣᠷᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠬᠢᠬᠣ   ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ 》 ᠡᠴᠡ ᠂ ᠢᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦᠯᠢᠭ ᠢᠯᠭᠣᠮ ᠳᠣᠳᠣ ᠬᠦᠭ᠍   ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠣᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠯ ︾ ( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠨᠠᠷ )

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣᠷᠠᠯ ︾ ( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠨᠠᠷ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ