• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ︱ 《 ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

《 ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠣ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》 ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠳᠠᠭᠣᠣ《  ᠰᠦᠮᠦᠷᠦᠣ 》 ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠣᠯᠢᠴᠢᠨ ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠬᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠣ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ  ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠣᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭᠳᠣ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ   ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠣ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠣᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ  ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠨᠭ᠍  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠲᠣ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ  ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠪᠣᠷᠣ  ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ 1978 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ  ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ  ᠬᠣᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠣᠭᠳᠣᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠣᠯᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ 《 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠂ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠂  ᠲᠣᠭᠣᠬᠣ ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠬᠣ 》 ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ

ᠶᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠱᠢ ᠰᠢᠨ

ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠳᠣ ︵ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ︶

 

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︱ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ

18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017

ᠵᠢᠷᠤᠭ

21 22 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

《 ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

《 ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ