• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 11  4 ︽ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ︾ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠥᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠣ

ᠬᠢᠷᠠᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤ  ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ

ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠢ ᠳᠣ

ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠡᠭ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ  ᠲᠠᠢ

11  4 ︽ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ︾ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠥᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ