• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ 《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   33
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠰᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠣ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ᠳᠦᠨᠭ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ︔ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠯᠡᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠠᠨᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠰᠦ 》᠂《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》

《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》 ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦ᠍ᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ  ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠨᠭ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ  ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ

ᠶᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠄ ᠱᠢ ᠵᠢᠨ

ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠲᠣ ︵ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ︶

 

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ )

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ