• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 11  5 ᠲᠢᠡᠭᠬᠠᠷᠵᠠᠪ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠠᠶᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂1954 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦ᠍ᠮᠤᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠲᠢᠡᠭᠬᠡᠷᠵᠠᠪ

ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠳ᠋ᠦᠳᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨᠱᠤᠸᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠡᠵᠦ

ᠠᠪᠤ ᠮᠦᠮᠦ ᠳᠣ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭ ᠪᠤᠭᠤᠨᠱᠠ

ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠡᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ

 

 

default2015-12-09-450b0fc515-970f-461b-9da7-c37b9473fad6

11  5 ᠲᠢᠡᠭᠬᠠᠷᠵᠠᠪ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ