• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 12  1 ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠥ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠠᠶᠠᠡᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ 1957 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠬᠠᠳᠠ ᠵᠢᠡ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠦ᠍ᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ 1974 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠮᠦ᠍ᠴᠢᠷ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠡᠭᠬᠡᠢ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢ ᠵᠢᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

default2015-12-09-55b64e81cb-8c2c-417a-b42b-085e107f12e2

12  1 ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠥ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ