• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ F ᠬᠦᠭ ᠣᠨ《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   32
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ 《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》 ︵F ᠬᠦᠭ ︶

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠪᠣᠯᠠᠭ

ᠴᠣᠭᠣᠷ ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠨ

ᠱᠠᠨᠵᠠ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠣᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠭ

ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠨᠭ᠍  ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ《 ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠲᠣᠪᠬᠢᠮᠡᠯ 》  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠄ 《 ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠣᠢ ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》 ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠨᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠪᠡ ᠃

F ᠬᠦᠭ ᠣᠨ《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》

《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》 ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ 》 ︵ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ︶  ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠠᠢ ᠂ ᠦᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠣᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ  ᠣᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠣᠨ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠂ ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠲᠣ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 11 10 9 8 7 6 12 13 14 15 16 17 18

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》 ( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠨᠠᠷ )

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ 》( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠨᠠᠷ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ