• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 12  2 ︽ ᠪᠣᠮᠪᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ︾  ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠦᠮᠪᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ

 

ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠡᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ

ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ

ᠠᠪᠤ ᠯᠡ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠡ

12  2 ︽ ᠪᠣᠮᠪᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ︾  ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ