• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 12  3 ︽ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ᠍ ᠮᠦᠷᠡᠨ  ᠦ ᠤᠰᠦ ︾  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠵᠠᠡᠭ᠍ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠣ ᠤᠰᠤ

ᠵᠠᠡᠭ᠍ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠣ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠶᠢᠷ ᠢ  ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠦ᠋

default2015-12-09-47d065f690-6653-41c2-877f-b94c873c82a3

12  3 ︽ ᠵᠢᠶᠠᠡᠭ᠍ ᠮᠦᠷᠡᠨ  ᠦ ᠤᠰᠦ ︾  ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ