• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 12  4 ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︾  ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠦ᠍ᠬᠦᠷᠠᠡᠭ᠍
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂1938 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠦ᠍ᠬᠦᠷᠠᠡᠭ᠍ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂1977 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ

 

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠣᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤ

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠤ

 

 

 

 

default2015-12-09-281135e5de-313e-4b34-8cc4-22222a5fe145default2015-12-09-28ccd2330c-914c-417f-8e90-84cc5798ff64

12  4 ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︾  ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠦ᠍ᠬᠦᠷᠠᠡᠭ᠍

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ