• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︱ 《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   34
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ 》

ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠄《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ 》 ᠂《  ᠰᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ〈 ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ〉》 ᠂《 ᠣᠭ᠍ᠶᠣᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ  ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ   ᠣᠨ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ  ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ   ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠣᠨ ᠰᠡᠨᠭᠭᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠰᠦᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠲᠣᠨᠭ᠍ᠬᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠬᠡ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠦᠨᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠂ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠂ ᠬᠦᠬᠡ  ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠂《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ 》 ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ   ᠢᠶᠠᠨ  ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠣᠳᠣᠨᠣ ᠱᠠᠪᠢ ︱ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

default2015-12-07-23418b555e-451c-43ba-8698-182b6a92a6d1 default2015-12-07-235563f42a-4978-48bb-a3c8-73527cef824e default2015-12-07-26a3344de2-8a62-41ad-a769-7e739ce79f8c

ᠵᠢᠷᠤᠭ

default2015-12-07-256d40f59c-cf67-4a05-a585-40ef12598042 default2015-12-07-268b938512-c8ee-483c-987f-5b135c5cff52 default2015-12-07-2306ef5be3-f91a-401b-88e1-3bced71e0ce4 default2015-12-07-2734fa8cc2-91f8-486b-8b6d-fc6392d41c19 default2015-12-07-23418b555e-451c-43ba-8698-182b6a92a6d1 default2015-12-07-24b77a6648-808a-48c6-98a3-914567309e79 default2015-12-07-26a3344de2-8a62-41ad-a769-7e739ce79f8c default2015-12-07-53ce656003-90e9-4b8a-a137-b3a356bbf5ab default2015-12-07-233ca6f1fe-e589-45ed-b1c9-9b2bbf9e0048 default2015-12-07-255af3a29e-01a5-4311-a7f3-a3c90e02f8c5

《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ 》

《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ