• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ︱ 《 ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   33
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ 》

ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠣ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠨᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠠᠶᠠᠰ ᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︱ ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ

default2015-12-07-303f1a9691-736d-47fb-aceb-310e4a835ae8 default2015-12-07-30d41cffa4-7075-4fe7-af89-2cbf5320e04d default2015-12-07-306ba479be-3ed5-4549-bc81-e2f1a681ef47 default2015-12-07-31453977c9-2e57-4709-a3f1-23412cab4e59

ᠵᠢᠷᠤᠭ

7 8 9 10 11 6 5 4 3 2 13 14 15 1 12

《 ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ 》

《 ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ