• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ︱ 《 ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   32
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 》

ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠣ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠠᠨᠭ᠍ᠰᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠲᠠᠷᠪᠣᠰ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠣᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ  ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠣᠰᠣ  ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠣᠬᠠᠨ  ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠁

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠠᠭᠣᠯᠠ

ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ《 ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ  ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ 》 ᠂《 ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 》 ᠂《 ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ 》 ᠂《 ᠪᠣᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ  》 ᠂《 ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 》 ᠂《 ᠣᠳᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠨᠣᠪᠴᠢ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠳ  ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣ ᠪᠠᠬᠠᠷᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠲᠣ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃  ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠣ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠳᠠᠪᠬᠣᠷ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭᠳᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ》 ᠨᠢ  ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ  ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ  ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︱ ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ

default2015-12-07-303f1a9691-736d-47fb-aceb-310e4a835ae8

ᠵᠢᠷᠤᠭ

default2015-12-07-30d41cffa4-7075-4fe7-af89-2cbf5320e04d default2015-12-07-306ba479be-3ed5-4549-bc81-e2f1a681ef47 default2015-12-07-31453977c9-2e57-4709-a3f1-23412cab4e59

24 25 26 27 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

《 ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 》

《 ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ