• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   33
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︱ ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ

ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ︵ 1943 ︱ ︶ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ   ᠣᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠣᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ   ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ   ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃

1962 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠠᠷᠡ ᠂ ᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ  ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1978 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ 《 ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠰᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠳᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ 》ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠣ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠣ ᠪᠦᠷᠦ᠍ᠨᠳᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠂ ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠣ ᠰᠸᠢᠢᠱᠸᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠣ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠣ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ   ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︱ ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ

default2015-12-07-303f1a9691-736d-47fb-aceb-310e4a835ae8

ᠵᠢᠷᠤᠭ

default2015-12-07-30d41cffa4-7075-4fe7-af89-2cbf5320e04d default2015-12-07-306ba479be-3ed5-4549-bc81-e2f1a681ef47 default2015-12-07-31453977c9-2e57-4709-a3f1-23412cab4e59

ᠵᠣᠣ ᠱᠣᠸᠠᠨᠭ᠍ ᠬᠣ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ