• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠮᠠ ︱ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾

ᠲᠤᠰ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠠᠷᠠᠳ   ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠠᠯᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠳᠬᠦ ᠂ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠤᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠠᠶᠠᠰ  ᠨᠢ ᠶᠣᠭᠲᠠᠯᠢᠭ ᠱᠣᠭᠲᠠᠢ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠰ   ᠲᠦ ᠠᠶᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ

1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦ᠍ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠸᠥ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ  ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠸᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《 ᠫᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ 》ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠂ ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ

1

ᠵᠢᠷᠤᠭ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 21 20 19 18 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾ ︱ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾ ︱ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ