• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ ︱ ︽ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》 ᠂ ᠡᠤ ᠶᠥᠨ ᠯᠥᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ  ᠨᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ ᠂ ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠣᠸᠠᠢ ᠹᠡᠩ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ

6

ᠵᠢᠷᠤᠭ

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 default2015-12-07-50457a1c6a-52be-4373-b823-569874f9014c 2 3 4 5 7 8 9 10 11

《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ