• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ ︱ ︽ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   35
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾

︽ ᠡᠯ ᠿᠸᠨ  ᠲᠠᠢ ︾ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠂ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠡᠤ  ᠶᠥᠨ ᠯᠥᠩ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ︽ ᠡᠯ ᠿᠸᠨ  ᠲᠠᠢ ︾   ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠣᠶᠣ  ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠪᠠ ᠱᠣᠳᠣᠷᠭᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠡᠤ ᠶᠥᠨ ᠯᠥᠩ ᠃

ᠡᠤ ᠶᠥᠨ ᠯᠥᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ  ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ  ᠳᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ  ᠨᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ ᠂ ᠨ  ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ︽ ᠡᠤ ᠶᠥᠨ ᠯᠥᠩ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨᠰᠣᠷᠬᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︾  2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ

6

ᠵᠢᠷᠤᠭ

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 default2015-12-07-50457a1c6a-52be-4373-b823-569874f9014c 2 3 4 5 7 8 9 10 11

︽ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

︽ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ