• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠮᠠ ︱ ︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   37
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾

︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠥ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ   ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ  ᠮᠦᠨ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 7 ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ  ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ  ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠮᠠᠳᠠᠭ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣ ᠮᠥᠷ  ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠭᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠣ ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾  ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ︽ ᠵᠠᠮ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ︾ ᠠᠶᠠᠰ  ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ   ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ ᠃

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠣᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠣᠷᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠰᠣᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠥᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠥᠨᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠭᠣᠷᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

 

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 18 19 20 21 22 28 27 26 25 24 23 29 30 31 32 33 34 35 36

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ