• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   32
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ ︵1935  ︶ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠃ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠱᠸᠨ ᠳ᠋ᠸ ᠂ ᠴ  ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠂ ᠠᠰᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ︵高胡︶ ᠂ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠡᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠰᠣᠳᠣ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠷᠣ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

 

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ

default2015-12-07-12d6a511b7-2e81-4936-9df6-f0e302938112 default2015-12-07-13f320e3a2-4dc5-489e-8036-c67a5e65b542 default2015-12-07-15a87b8024-6ef2-4b77-ac80-970452bb4eaf default2015-12-07-15e7c1985b-26f3-4166-9881-8d944f4e1838 default2015-12-07-16d63a8f31-c0e6-4207-a7c6-88ee8c3a788c default2015-12-07-107f2ac897-ea48-4cb0-ab44-a2f173afda45 default2015-12-07-165b1cd358-287b-4bb9-84b3-309277ae630e default2015-12-07-1058f46f84-372b-4a5e-8ea2-f367e17da95f default2015-12-07-1372b766aa-7ba2-4352-9824-a18e0bde0daa default2015-12-07-1478e5b0f0-2bef-4294-b7aa-a90f0756211e default2015-12-07-1772a27af5-a136-4990-a034-7ce68babb0e6 default2015-12-07-14417c74fd-0196-4f19-8fcf-586a937d63e2 default2015-12-07-16643280f1-0ea7-4f99-94fb-c903933e0f47 default2015-12-07-1161981847-561a-405f-b4eb-045c8adb9771

 

 

ᠵᠢᠷᠤᠭ

6 12 14 15 16 17 18 19 25 24 23 22 21 20 26 28 27 29 30 31 37 36 35 34 32 38 39 40 default2015-12-07-50457a1c6a-52be-4373-b823-569874f9014c 1 2 3 4 5 7 8 10 11

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ