• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ︵ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ︶

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 2.41 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-01-03
 • ᠄  34
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠦᠭᠡ ᠄ ᠫᠣ ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠷᠡ ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠳ

1.ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ

ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

2.ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  ᠲᠠᠢ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

3.ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠦ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ︵ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ︶

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ