• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠠ ᠫᠣᠲ᠋ᠸᠨ᠋ᠲ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 294.43 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-24
 • ᠄  450
 • ᠄  1
 • ᠄  2
 • ᠄  1

ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠠ ᠫᠣᠲ᠋ᠸᠨ᠋ᠲ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ

2017-06-09 03:25:25

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 0