• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠡᠾᠯᠤᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠥ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 19.94 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-24
 • ᠄  417
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠡᠾᠯᠤᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠥ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ ᠢ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ