• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 29.81 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-06
 • ᠄  12
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ