• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ ︵ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ︶

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 2.44 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-01-03
 • ᠄  33
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ

ᠦᠭᠡ ᠄ ᠫᠣ ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ

1.ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ

ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ

ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ

ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ

ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ

2.ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ

ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠶ᠎ᠡ ︵ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ︶

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ