• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ︵ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ︶

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 6.15 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-01-03
 • ᠄  35
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠦᠭᠡ ᠄ ᠫᠣ ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠨ

ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠪᠣᠲᠣᠭᠣ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠤᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ

ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ

ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ︵ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ︶

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ