• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21ᠡᠳᠦᠷ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠸᠤᠯᠲ ᠠᠮᠫᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ 
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 17.11 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-15
 • ᠄  39
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠸᠤᠯᠲ ᠠᠮᠫᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ