ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ

2017-09-12

ᠵᠠᠷᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ!

ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄

ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ DNS  ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ !

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ |

AliDNS ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ttp://www.alidns.com/setup/