ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ

2017-09-13

ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 500MB  ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ! ᠵᠠᠪᠠᠯ H.264 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ MP4 ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ!

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ︵格式工厂︶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ!

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠶᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠄