ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

2017-09-13

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ᠄ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ᠄ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ᠄ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ﹇ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ﹈ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠭᠠᠳ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ﹇ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ﹈ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠃