 ᠪᠠ ᠲᠠᠩᠰᠤᠯᠠᠬᠤ

2017-06-02

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ【ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ】 ᠢ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

(1) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ【 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ】 ᠶᠢ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠂ Email ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠺᠣᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠵᠤ【 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ】 ᠶᠢ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ

(2) ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

(3) ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 【ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ】 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠲᠣ【ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ】 ᠂【 ᠭᠠᠷᠬᠤ 】 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠪᠣᠢ ᠃【ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ】 ᠢ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠲᠣ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃【 ᠭᠠᠷᠬᠤ 】 ᠶᠢ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃