• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠴᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠰᠦᠨᠲᠡᠷᠯᠡᠨᠡᠮ ᠵᠢᠶᠠ ᠢᠤᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠲᠤ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 41.72 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-20
 • ᠄  318
 • ᠄  1
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠴᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠰᠦᠨᠲᠡᠷᠯᠡᠨᠡᠮ ᠵᠢᠶᠠ ᠢᠤᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠲᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ