• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠫᠤᠤ  ᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠸᠯᠢᠩ  ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 63.86 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄  423
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠫᠤᠤ  ᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠸᠯᠢᠩ  ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ