• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠩᠬᠣ  ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ (ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ )

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 807.21 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2016-12-10
 • ᠄  35
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠩᠬᠣ  ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ (ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ