• 1 ℃
    2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ