• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • << 19.2.2. ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ>>  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 359176k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎᠎ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-05
 • ᠄  117
 • ᠄  0
 • ᠄  4
 • ᠄  0

19.2.2. ᠨᠢᠭᠡᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ.pdf

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ