• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ︽ᠮᠢᠨ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥ᠋ᠰᠦᠪ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠰᠡᠴᠡᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 80610k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-05
 • ᠄  124
 • ᠄  0
 • ᠄  12
 • ᠄  0

        ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠲᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠷᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠢᠨ᠋ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠦᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢ 2014 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ᠋ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠯ ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ︽ ᠨᠠᠷᠠ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︾ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ︽ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠳ᠋ᠠᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠂ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠨ᠋ᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠋ᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠂ ᠬᠥ᠋ᠭᠰᠢᠳᠦᠨ ᠨᠢᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠢᠷ ᠂ ᠬᠤᠨ ᠦ ᠨᠣᠣᠯᠤᠷ ︾ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ︾ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠋ᠡᠬᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ᠋ᠭ᠌ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠳ᠋ᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠃

        ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠳ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠳ ᠬᠡᠮᠨ᠋ᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠂ ᠳᠥ᠋ᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳ᠋ᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠃

CZYW8SC061400_格斯琴图亚.docx

CZYW8SC061400_格斯琴图亚.docx

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ