• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 11᠂2 ᠴᠢᠳᠠᠯ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 19341565k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-06
 • ᠄  54
 • ᠄  0
 • ᠄  1
 • ᠄  0

11᠂2 ᠴᠢᠳᠠᠯ  ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ

11,2 功率教学设计.docx

11.2功率.mp4

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ