• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠲᠡᠥᠭᠡ ︵ ᠵᠠᠪᠡᠯ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ︶ ︽ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ︾

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠴᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 15533319k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠰᠦᠯ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-11
 • ᠄  64
 • ᠄  0
 • ᠄  12
 • ᠄  0

ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ.docx

ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ.mp4

ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠppt.pptx

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ