• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ ︽ᠦᠦᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︾᠂

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 1304432k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-12
 • ᠄  47
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌︽ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌︾5 ︵ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ︶ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ︽ ᠦᠦᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︾᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ᠊ ᠊ ᠳ᠋ᠤᠬᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠦ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠰᠦᠪ.docx

斯日古楞1_2017_9_21_15_8_31_2f45_0.mp4

课件.pptx

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ