• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 •      ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠠᠨᠴᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠡᠤ ᠰᠢᠤ ᠵᠸᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 29804461k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎᠎ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-12
 • ᠄  51
 • ᠄  0
 • ᠄  13
 • ᠄  0

大众传媒的变化.docx

吴秀珍.mp4

大众传媒的变化--WXZ.pptx

058 打台球的猫(480P).bhd

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ