• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠬᠣ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠰᠸ᠋ᠳᠡᠩᠴᠢᠮᠡᠭ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 9073664k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-13
 • ᠄  33
 • ᠄  0
 • ᠄  1
 • ᠄  0

网络浏览、网络搜索教学设计.doc

网络浏览与网络搜索.ppt

动手实践1.doc

动手实践2.doc

扩展练习.doc

网站.doc

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ