• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠣ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠪᠤᠤ ᠶᠦᠩ ᠹᠧᠩ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 11409785k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-13
 • ᠄  60
 • ᠄  0
 • ᠄  11
 • ᠄  0

包永峰教学设计.docx

包永峰.mp4

包永峰1.mp4

包永峰2.mp4

包永峰3.mp4

包永峰4.mp4

3.2.1蒙文课件.pptx

3.2.1蒙文课件.pptx

3.3.1以种植业为主的农业地域类型 蒙文学案.docx

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ