• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠠᠷᠠᠨᠲᠠ

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ᠍ ᠮᠧᠢ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 287799k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-14
 • ᠄  43
 • ᠄  0
 • ᠄  4
 • ᠄  0

ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ.docx

吴良梅 .mp4

ᠬᠠᠷᠠᠨᠲᠠ.pptx

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ