• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 16 ᠬᠡᠨ ᠨᠢ  

 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠰᠠᠷᠠ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 1842212k
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-09-14
 • ᠄  27
 • ᠄  0
 • ᠄  0
 • ᠄  0

ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠦᠨ︿︿16 ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠣᠢ﹀﹀ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

   .docx

16    .pptx

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ