• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20ᠡᠳᠦᠷ

ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ

 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 908
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 13.50 GB
 • ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠄ 
 • 22
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 95
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 7.47 GB
 • ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠄ 
 • 22
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 276
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 24.89 GB
 • ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠄ 
 • 22
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄  
 • 156
 • ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 740.17 MB
 • ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠄ 
 • 22

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ

ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ

ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ